Zoeken Menu
Sluit

Gezocht: leden RvT

Ter versterking van onze Raad van Toezicht zoeken wij twee leden.

De Raad van Toezicht van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem bestaat op dit moment uit vijf leden. Gezien de huidige ontwikkelingen heeft de Raad besloten twee leden toe te voegen aan haar huidige samenstelling.

Organisatie
Stichting Musis & Stadstheater Arnhem exploiteert een concertgebouw en een theater. Jaarlijks worden er zo’n 300 voorstellingen en concerten geprogrammeerd, van klassieke muziek tot pop, toneel, dans en cabaret, van complex tot toegankelijk. Bij Musis & Stadstheater Arnhem werken 55 medewerkers, 25 vrijwilligers en 15 zzp’ers.
Musis heeft een nieuwbouw en renovatie achter de rug en is begin 2018 officieel geopend. De renovatie en eventuele nieuwbouw van Stadstheater Arnhem wordt momenteel onderzocht en voorbereid.
Musis & Stadstheater Arnhem kent drie huisgezelschappen: Introdans, Toneelgroep Oostpool en Phion. Zij werkt samen met Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereeniging om een goede regionale programmering te verzorgen.

Missie
Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wil mensen op vele manieren in verbinding brengen met de rijkdom van kunst en cultuur, en wat dit voor een ieder kan betekenen, en ze daarbij de mogelijkheid bieden er op ieder moment en op veel plaatsen mee in aanraking te komen.

Visie
Cultuur maakt je gelukkig! Stichting Musis & Stadstheater Arnhem creëert aanbod dat past bij de stad en de tijdgeest en zorgt voor succesvolle kruisbestuiving, talentontwikkeling en stimulering van het sociaal-culturele klimaat in Arnhem en omgeving.

Situatie MSA
De komende jaren zullen gekenmerkt worden door onder andere de nieuwbouw van het Stadstheater Arnhem en het terugwinnen van het publiek na de Corona-situatie.
De stad Arnhem kent een uniek cultureel klimaat met 3 BIS-gezelschappen, theater, (klassieke) muziek, dans, fashion & design, kunstvakopleidingen, productiehuizen en veel jonge culturele en creatieve ondernemers.

Algemeen
De Raad van Toezicht stelt zich op het standpunt dat toezichthouden een professie is en dat kwaliteit in hoge mate wordt bepaald door een kritisch en constructief samenspel tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht spant zich in voor een goede samenwerking en om onzekerheden en dilemma’s te delen en te bespreken.
De stichting hanteert de Code Cultural Governance en de Raad van Toezicht werkt volgens de principes van modern toezicht dat zich kenmerkt door een overlegcultuur en waardering van vakmanschap.

Verantwoordelijkheden
De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en overige bij de organisatie betrokkenen af.

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
- Het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur-bestuurder;
- Het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving;
- Het houden van toezicht op het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
- Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.

Algemeen kwaliteitsprofiel
Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat hij bestaat uit generalisten met ieders specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij dienen te sturen en stellen de juiste vragen.
Om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de benoemde verantwoordelijkheden dienen de leden van de Raad van Toezicht te beschikken over de volgende kwaliteiten en competenties.

Kwaliteiten
- Affiniteit met het werkveld en met kunst en cultuur in het algemeen;
- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- Kennis van en ervaring in besluitvormingsprocessen;
- Inzicht in strategische vraagstukken;
- Kunnen en willen werken in teamverband;
- Discussie-, vergadervaardig-, besluitvaardig- en communicatievaardigheid;
- Het vermogen onafhankelijk en kritisch te opereren;
- Toezien op de ontwikkeling van samenwerking in Arnhem als brede culturele stad met een diverse samenleving waarin theater en muziek de verbindingen kunnen versterken.

Competenties
- Integer;
- Onafhankelijk;
- Ondernemerschap;
- Politieke en organisatiesensitiviteit;
- Netwerken en samenwerken.

Specifiek voor de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht is momenteel ruimte voor één lid met een politiek/bestuurlijke achtergrond. Voor deze positie is het van belang dat de kandidaat beschikt over een relevant netwerk in de landelijke politiek, en in de breedste zin van het woord een verbinder is.
Voor het tweede lid zijn wij op zoek naar een creatieve, innovatieve professional met kennis van en ervaring met ondernemerschap.
Ervaring met de ontwikkeling en/of renovatie van vastgoed in de maatschappelijke sector en/of culturele sector is een pre.

Samenstelling en inzet
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste zeven leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen eenmaal herbenoemd worden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen, waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.
Gezien de samenstelling en ervaring van de Raad van Toezicht is het mogelijk dat één van de twee nieuwe leden geen toezichthoudende ervaring heeft, maar wel beschikt over de daarvoor benodigde vaardigheden.
De Raad van Toezicht vergadert op locatie gemiddeld vijf tot zes keer per jaar en houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht aanwezig bij representatieve aangelegenheden binnen Musis & Stadstheater Arnhem.

Musis & Stadstheater Arnhem streeft naar diversiteit en inclusie in de samenstelling van de medewerkers en de Raad van Toezicht.

Benoeming en vergoeding
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Annemieke Hoefakker. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Diana de Groot, allen zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren
Public Spirit ontvangt sollicitaties graag uiterlijk woensdag 12 januari 2022.

Planning procedure
- Reactietermijn: tot en met woensdag 12 januari 2022;
- Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: Week 3 en eventueel 4;
- Presentatie kandidaten bij Musis & Stadstheater Arnhem (hierbij zijn kandidaten niet aanwezig): Week 4;
- 1eSelectieronde: Week 5;
- 2eSelectieronde: Week 6 & 7;
- Benoeming per: 1 maart 2022.

Dien uw sollicitatie in via de website (www.publicspirit.nl). Kies de optie ‘direct solliciteren’ en upload een motivatiebrief en een CV. Vermeld hierbij vacaturenummer: 7521.